Defincja Venture Capital

Co można uznać jako inwestycję Venture Capital, a czego nie?

Venture Capital (VC) to inwestycje kapitałowe dokonywane w fazie rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji. Venture Capital stanowią część inwestycji Private Equity.

Definicja Venture Capital w Europie

Według European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), Venture Capital (VC) to inwestycje kapitałowe dokonywane w fazie rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji.

Ze względu na to, iż inwestycje są dokonywane we wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa / projektu oraz często dotyczą produktów i usług innowacyjnych i unikatowych są one obarczone wysokim ryzykiem.

W zamian za udziały w przedsiębiorstwie firma inwestująca (fundusz Venture Capital) zapewnia środki finansowe, dzięki którym przedsiębiorstwo może rozwijać swoje produkty czy usługi.

Venture Capital stanowią część inwestycji Private Equity, czyli inwestycji kapitałowych w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Definicja Venture Capital w Stanach Zjednoczonych

National Venture Capital Association (NVCA), reprezentujący inwestorów kolebki Venture Capital, czyli Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, definiuje Venture Capital podobnie.

Wg NVCA:

inwestorzy Venture Capital inwestują w większości w młode, prywatne przedsiębiorstwa, które charakteryzują się znaczącym potencjałem wzrostu i innowacji.

(…) Venture Capital to w większości inwestycje w nowe technologie, a w tym oprogramowanie, biotechnologię, urządzenia medyczne, media i rozrywkę, komunikacje bezprzewodową, Internet i networking, (…), ale także w czyste technologie, a w tym technologie dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania energią.

Jednakże, Venture Capital to także inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa w bardziej tradycyjnych sektorach, takich jak produkty konsumenckie, przemysł wytwórczy, usługi finansowe, usługi medyczne oraz produktów i usług biznesowych.

Venture Capital stanowi część Private Equity. Inwestorzy Venture Capital w przeciwieństwie do innych inwestycji Private Equity (np. fundusze mezzanine czy buyout) inwestują raczej gotówkę i nie posługują się dźwignią finansową (długiem, czyli kredytem bankowym) w realizowanych transakcjach”.

Dodatkowe informacje o definicjach terminów Venture Capital i Private Equity można znaleźć na stronie www.private-equity.com.pl.

Venture Capital a Private Equity

Według EVCA i PSIK inwestycje Private Equity to inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych.

Natomiast, inwestycje Venture Capital to inwestycje kapitałowe dokonywane w fazie rozpoczęcia działalności przez przedsiębiorstwo, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji. Podobne podejście teoretyczne reprezentuje National Venture Capital Association (NVCA) ze Stanów Zjednoczonych.

Według tych definicji każdą inwestycję Venture Capital można określić jako transakcję Private Equity. Jednak, w wielu publikacjach można przeczytać o „inwestycjach Private Equity i Venture Capital”, a główna organizacja europejska zrzeszająca inwestorów kapitałowych, nosi nazwę European Private Equity and Venture Capital Association (podobne nazwy nosi też wiele lokalnych organizacji inwestorskich).

Sugeruje to pewną rozłączność (niezależność) i zaprzecza nadrzędności Private Equity wobec Venture Capital. Odzwierciedla to praktyczne podejście niektórych profesjonalistów, którzy różnicują inwestycje na podstawie kryterium fazy rozwoju przedsięwzięcia / przedsiębiorstwa określając je w uproszczeniu jako Venture Capital albo Private Equit.

W tym podejściu każda inwestycja kapitałowa w fazie rozpoczęcia działalności, we wczesnej fazie jego rozwoju oraz jego ekspansji jest określana jako Venture Capital.

Wszystkie pozostałe inwestycje to Private Equity. Należą do nich: mezzanine, buyout, LBO, MBO/MBI, finansowanie pomostowe pre-IPO, transakcje zw. z restrukturyzacją, reorganizacją, rekapitalizacją czy konsolidacją, inne inwestycje wykorzystujące zarówno kapitał jak i dług (pożyczki, kredyt bankowy, instrumenty pochodne, a także hybrydowe jak np. venture leasing and venture factoring).

Wydaje się, iż konsekwentnie do przyjętych definicji powinny być zmienione nazwy stowarzyszeń inwestorów kapitałowych, czyli nie European Private Equity and Venture Capital Association, ale European Private Equity Association… Takimi przesłankami kierowali się założyciele polskiej organizacji inwestorskiej, której nazwa brzmi Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (Polish Private Equity Association).

Pomimo, wydawałoby się, precyzyjnych definicji, istnieją różnice w odróżnieniu Venture Capital od innych inwestycji Private Equity. Wynika to głównie z różnic w pojmowaniu „fazy ekspansji”.

Nie ma bowiem problemu z traktowaniem za Venture Capital inwestycji dokonywanych w fazie rozpoczęcia działalności („seed”), we wczesnej fazie jego rozwoju („startup”), ale już faza ekspansji jest traktowana dość swobodnie.

Na kontynencie północnoamerykańskim wydaje się przeważać opinia, że inwestycje w fazie ekspansji to bezsprzecznie Venture Capital, natomiast wszystko pozostałe (od fazy dojrzałości) to Private Equity. Wydaje się, iż w Europie, Venture Capital „kończy się” nieco wcześniej i niektóre transakcje w fazie ekspansji będą określane jako Private Equity.

Niezależnie od powyższej dyskusji można wyróżnić następujące cechy Venture Capital, które odróżniają te inwestycje od innych inwestycji Private Equity:

  • Venture Capital to inwestycje głównie o charakterze kapitałowym;
  • Venture Capital to inwestycje realizowane nie tylko poprzez podmioty formalnie zorganizowane, ale także inwestorów indywidualnych (Anioły Biznesu);
  • Venture Capital to inwestycje w przedsięwzięcia we wczesnych fazach (zasiew, czyli seed, i wczesny rozwój, czyli startup) oraz ekspansji i z tego powodu bardziej ryzykowne niż inne inwestycje Private Equity;
  • Venture Capital to najczęściej inwestycje, które wymagają dość istotnego zaangażowania inwestora w procesy biznesowe przedsięwzięcia w przeciwieństwie do często pasywnej roli inwestora w innych inwestycjach
  • Private Equity;
  • Venture Capital to inwestycje o znacząco niższych kwotach niż inne inwestycje Private Equity.

Dodatkowe informacje o definicjach terminów Venture Capital i Private Equity można znaleźć na stronie www.private-equity.com.pl.

autor: Mariusz Malec